Sta in je kracht en kom uit je schulp !

Privacy verklaring

Caracol dramatherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

Kuipersstraat 145c
1073 ER Amsterdam

esmee@caracoldramatherapie.nl 

+ 31 (0) 6 4904 27 92

Privacy waarborgen 

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dat is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
- Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
- Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom

 

Caracol dramatherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Met uw persoonsgegevens kunnen we beter contact bewaren en betalingen makkelijker afronden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.


- Naam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- E-mail adres
- Persoonlijke informatie die aan de therapeut is verstrekt
- In het kader van de therapie worden persoonsgegevens vastgelegd in behandelplannen en evaluatieverslagen
- Burgerservicenummer (BSN), [1]


Termijn

Caracol dramatherapie bewaart de gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet wordt vereist 15 jaar bewaard.

Verstrekking aan derden

Caracol dramatherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe weet u welke persoonsgegevens bewaard worden?

 

Caracol dramatherapie bewaart uw gegevens digitaal. Gedurende de looptijd van de behandeling kunnen gegevens ook op papier worden bewaard als dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Zodra dit mogelijk is wordt deze informatie vernietigd. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat ik uw persoonsgegevens bewaar. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor ten allen tijden intrekken. Ik behandel uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, per mail: esmee@caracoldramatherapie.nl. Op basis van uw verzoek neem ik binnen 10 (werk)dagen contact met u op. 

 

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

Caracol dramatherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Caracol dramatherapie heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico's dat er iets mis gaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met esmee@caracoldramatherapie.nl.
 

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens omga, dan vraag ik u dit met mij te bespreken. Neem hiertoe contact op met Caracol dramatherapie. Ik ben bereid uit te leggen hoe ik met uw persoonsgegevens omga. Ik zal uw vraag/klacht uiterst zorgvuldig behandelen. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit [2].  


1) Alleen voor cliënten met indicatie vanuit WLZ, WMO of jeugdzorg.
2) https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/